Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.pex.pl

 

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych jest Sebastian Doroz Dobo z siedzibą w Krakowie, ul. Masarska 16/42, wpisany do ewidencji działalności dospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 3531/2011. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane pod numerem NIP: 662-169-16-01, Regon: 121542925, zwane także zamiennie „Usługodawcą”.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Klient” oraz „Konsument” zastąpiony został określeniem „Użytkownik”.

5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

7. Dane osobowe podawane w formularzach na www.pex.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

8. Korzystanie z serwisu, dokonywanie zakupów, podawanie danych, jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem wyjątku: zawieranie umów z Usługodawcą – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą CHCE zawrzeć daną umowę z Usługodawcą, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

II. Administracja Danych

 

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada Konto na naszej stronie, dokona Zakupu to przetwarzamy dane takie jak: adres IP, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku Usługobiorców, Klientów niebędących konsumentami, Usługodawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

2. Aby cały serwis funkcjonował prawidłowo, był w stanie realizować zawierane Umowy Sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Usługodawcę z usług podmiotów zewnętrznych takich jak: dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności elektroniczne, podmiot obsługujący płatności ratalne, kurier. Usługodawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i w odpowiedni sposób chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Przekazywanie danych przez Usługodawcą nie występuje w każdym przypadku lub nie dotyczy wszystkich Użytkowników w pełnym zakresie. Usługodawca przetwarza i przekazuje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizowania danych usług i funkcjonalności. Przykładowo, jeżeli Użytkownik korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie zostaną przekazane kurierowi współpracującemu z Usługodawcą.

 

4. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

5. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, np. jeśli Użytkownik złożył zamówienie w sklepie

f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeśli Użytkownik zapisał się na newsletter.

g. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@pex.pl oraz pod numerem telefonu: 600-682-200.

i. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

j. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

k. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

l. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

m. W celu ochrony danych mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

n. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, którzy również zostali upoważnieni.

 

III. Przekazywanie Danych

1. Dane osobowe Użytkowników sklepu www.pex.pl mogą być przekazywane następującym podmiotom:

2. Przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy – w przypadku Użytkownika, który dokona zakupu oraz skorzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską lub pocztową, Usługodawca przekaże dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.

3. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który skorzysta z takiego sposobu płatności, Usługodawca przekaże dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania obsługi płatności.

4. Podmioty zapewniające usługi techniczne, informatyczne, organizacyjne, które umożliwiają Usługodawcy prowadzenie Sklepu www.pex.pl, w szczególności dostawcy platformy sklepowej, oprogramowania komputerowego, służącego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą. Dane zostaną przekazane jedynie w przypadku oraz zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania danego celu.

 

 IV. Pliki Cookies

1. Witryna www.pex.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta.

3. Dane zawarte w plikach cookies służą do:

a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,

b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,

c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego.

4. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DOBO w celu optymalizacji działań.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

6. Użytkownik może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć pliki cookies, jednakże może to mieć wpływ na funkcjonalność sklepu www.pex.pl. Przykładowo może okazać się, że przejście ścieżki zakupowej będzie niemożliwe z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku.

 

V. Opinie w sklepie internetowym

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

VI. Postanowienia końcowe

Sklep www.pex.pl może zawierać linki, odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca informuje, że po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności danej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie sklepu www.pex.pl.

 

SUMA